Privacybeleid en cookies

Spot Interieur, gevestigd aan Klaproos 47, is verantwoordelijk voor de verwerking van  persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Spot Interieur geeft veel om uw privacy. Daarom vinden wij het belangrijk dat de persoonsgegevens die u met ons deelt, zorgvuldig behandeld worden. Door middel van het verwerken van uw gegevens, verbeteren wij onze dienstverlening. Uw gegevens stellen wij nooit ter beschikking voor commerciële acties aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 29-10-2021. Met het publiceren van een nieuw versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar de gegevens voor worden gebruikt en met wie onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden gedeeld worden. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens beschermen.

Heeft u na het lezen van het privacybeleid verklaring nog vragen, dan kunt u contact opnemen met ons.

Contactgegevens:
Spot Interieur
Klaproos 47, 2412 AH Bodegraven
https://www.spotinterieur.nl 
spotinterieur@gmail.com
+31 6 46 614 434
+31 6 36 180 726
KVK: 83824014

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Spot Interieur verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaamGeboortedatumAdresgegevensTelefoonnummerE-mailadresIP-adresOverige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonischGegevens over uw activiteiten op onze websiteBankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Spot Interieur verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via spotinterieur@gmail.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?
Spot Interieur verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van uw bestelling en betalingVerzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolderU te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voerenU te informeren over wijzigingen van onze diensten en productenU de mogelijkheid te bieden een account aan te makenOm goederen en diensten bij u af te leverenSpot Interieur analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeurenBezoek aan en gebruik van onze websiteVerwerking van vragen en klachtenOptimaliseren van marketingdoelenHet optimaal functioneren van de webshop 

Acties en prijsvragen
Als je meedoet aan een actie of prijsvraag is het nodig om je e-mailadres achter te laten, zodat we de actie kunnen uitvoeren en een prijswinnaar kunnen kiezen en benaderen. De door jou verstrekte gegevens worden enkel gebruikt voor de desbetreffende actie tenzij anders vermeld. 

Sociale media
Als je via sociale media contact met ons zoekt, dan bewaren we geen persoonlijke gegevens.

Hoelang worden de persoonsgegevens bewaard?
Spot Interieur bewaart uw persoonsgegevens om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren de persoonsgegevens zolang u een actieve klant bent. 

Delen van persoonsgegevens met derden
Spot Interieur verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Het meten van website statistieken
Op de website van spotinterieur.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-Adres van uw computer en het tijdstip van bezoek aan de website. De gegevens worden gebruikt om een analyse te maken van het bezoek- en klikgedrag op de website. De gegevens worden gebruikt voor het verbeteren van de website. De gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet gedeeld met derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Spot Interieur gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar spotinterieur@gmail.com. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Spot Interieur zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Spot Interieur wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Bescherming van jouw persoonlijke informatie 
Spot Interieur doet zoveel als mogelijk om de veiligheid, integriteit en privacy van door jou aan ons verstrekte informatie te waarborgen. Wanneer je een bestelling plaatst of jouw account informatie benadert, gebruiken wij Secure Sockets Layer (SSL) encryptie om deze informatie te beschermen van oneigenlijk gebruik. Daarnaast doen wij zoveel als mogelijk om ervoor te zorgen dat de partijen met wie wij samenwerken en waarmee wij jouw gegevens delen dezelfde maatstaven hanteren. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via spotinterieur@gmail.com

Webhosting
Spotinterieur.nl neemt de webhosting en e-maildiensten af van Shopify. Shopify verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen diensten. Wel kan Shopify metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zullen geen persoonsgegevens zijn. Shopify heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Shopify is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht. 

Betaalomgeving

Mollie
Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel wordt gebruikt gemaakt van het platform Mollie. Mollie verwerkt bij de betalingen uw naam, adres, woonplaats en uw betalingsgegevens zoals uw bankrekeningnummer.
Mollie heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht om uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening te verbeteren en in het kader (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot het beschermen van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de dienstverlening van Mollie. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van wettelijke termijnen is toegestaan. 

Wijzigingen in het privacybeleid
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u altijd de meest recente versie. ALs het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan altijd op de hoogte per mail.